ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתעא

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

כו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

ז"ע קבלתי מכתבו שנתאחר עד ועש"ק (ובודאי בנתים הגיעו מכתבי), וממהר הנני לענות עליו בקשר עם סיום מכתבו, אשר מקוה לקבל ימים אלו מידידנו מר שז"ר שי' מתאים להבטחתו... וכיון שמקבל הסכום באה"ק ת"ו יש כמובן לנצלו בעניני אה"ק ת"ו, ומה טוב בעניני הרשת אשר המצב שם דחוק ביותר זה מזמן, ובודאי יודיעני עד"ז ות"ח מראש.

זה מכבר שאלתי האם אמת הידיעה שהי' תוספת לכרכים הראשונים של

האנציקלופדיא התלמודית, ובודאי אם מתאימה- יושלח גם לכאן, ות"ח בעד זה.

במ"ש אודות קונקורדנציא לתניא, האמת אגיד, אשר כמו שלדעתי מפתח ענינים וכיו"ב מביא תועלת ביותר, הנה איני רואה הנחיצות בקונקורדנציא ובאיזה אופן יועיל להבנת עניני חסידות וכיו"ב.

תקותי שתמכננים פעולות לנצל ימי המועדים דחדש כסלו הבע"ל באופן הכי יעיל.

ויה"ר שיהי' בהצלחה.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ד'תתעא

מו"ה שלמה יוסף: זוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תתיא, ובהנסמן בהערות שם.

מתאים להבטחתו: ראה לעיל שם. ובהנסמן בהערות שם.