ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתעב

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה ישכר דב שי'

שלום וברכה!

נהניתי במ"ש אודות ההוספה במספר התלמידות שי', ובמ"ש אודות דוחק המקום, בודאי ידבר עוד הפעם בזה עם הרה"ג הרה"ח כו' הרבא"ג שי', ומובן ע"פ המבואר בכ"מ בדא"ח בכלל ובענין דלפום גמלא שיחנא ביחוד אשר כיון דהחינוך דבנות ישראל מוכרח הוא וענין חיוני הוא כיון שהן עתידות לבנות בתים בישראל, וכהתואר שלהן עקרת הבית; בודאי ימצאו הדרכים להביא הענין לפועל וק"ל. וכיון שההשגחה עליונה זיכתה אותו להיות מראשי העובדים בזה שכרו מן השמים, בטוח בהמצטרך לו ולב"ב מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בברכה לבשו"ט.

ד'תתעב

מו"ה ישכר דוב שי': גורביץ, מנהל ביה"ס בית רבקה בצרפת. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שצז, ובהנסמן בהערות שם.

הרבא"ג שי': ה"ר בנימין אליהו גורודצקי.