ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתעג

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה בנימין אלי' שי'

שלום וברכה!

...כפי מ"ש אודות הדוחק בפרשיות ותפילין, יש מקום לתקוה שאפשר ביה"ס לספרות במשך הזמן יהי' למוסד הנושא את עצמו. ואפילו רק המל"ח דכאן אם יקח כל המצטרך לו בזה מביה"ס דספרות נוסף על צורך התלמידים דמוסדות אהלי"י ותו"ת, אפשר שיספיק זה לקבל כל התוצרת של שני המוסדות דמכנז ופריז, ואם אפילו ישאר מה - אפשר יהי' לשלחם לכל המקומות בהם נמצאים מוסדות חב"ד, ובלבד שיהיו הפרשיות והבתים כדבעי, ולכן הייתי שבע רצון ממכתבו שכבר הזמין את כל המכשירים באה"ק ת"ו. ובטח בינתים מכינים אחדים מתלמידים המתאימים לזה - ע"י לימוד ההלכות וכיו"ב...

בברכת הצלחה מופלגה ולבשו"ט.

ד'תתעג

מו"ה בנימין אליהו שי': גורודצקי, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תשסד, ובהנסמן בהערות שם.

ביה"ס לספרות: ראה גם לקמן אגרת ד'תתקסא, ובהנסמן בהערות שם.