ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתעד

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה עזריאל

שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקרות במכתבו מהוספה במספר התלמידים שי' אף שמובן שאין זה מספיק ובודאי משתדלים בהוספה הן בכמות והן באיכות, הן בנוגע לנערים והן בנוגע לנערות.

ובמ"ש אודות הבית רבקה לילדות לכל היום, מובן הנחיצות של הענין אפילו אם יהי' הראשית מצער, [אף שמובן שצריך לסדר באופן שלא יגרום למחלוקת, ובודאי כמה אופנים להשקיט את החוששים לזה שרוצים להרוס את המוסד שלהם, ובפרט כפי שכותב גם הרב מצדד לייסד המוסד], וכבר נאמר והי' ראשיתך מצער - וכפי' הבעש"ט עי"ז יהי' - ואחריתך ישגא מאד וידוע שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר כשמעמידים פנס ברחוב בחשכת הלילה מתקבצים סביביו, וק"ל.

בודאי יכתוב בעתיד כסדר ובפרטיות הדרושה, ויה"ר שיהיו הידיעות משמחות בגשמיות וברוחניות.

בודאי ינצלו ימי י"ט כסלו וחנוכה הבע"ל כדרוש ומתאים לעבודתם בקודש במוסדי אהלי"י ליובאוויטש. והשי"ת יצליחם.

בברכה.

ד'תתעד

מו"ה עזריאל שי': חייקין, אגאדיר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תיג. ד'תרלט.

וכפי' הבעש"ט: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תקנט, ובהנסמן בהערות שם. ח"י ג'שסו, לקמן ה'קעא.

כשמעמידים פנס: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תערב, ובהנסמן בהערות שם.