ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתעו

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מט"ז חשון, ובשאלתו לברר כוונתי בהנוגע לבנינים חדשים וקניית בתים, ובפרט הבית של מרת הערץ תחי', אשר הוא לערך חצי שעה הילוך מבנין ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש במעלבורן.

מובן שבכלל מהנכון שיהי' ביה"ס לנערות בסמיכות יותר לביה"ס לנערים (אבל לא באותו הבנין שאפילו אם תהי' כניסה מיוחדה רק בדוחק יש להכשיר, כי סו"ס גם אז יש תערובת קודם התחלת הלימודים ובגמר שלהם, אלא שבשעת הדחק יש להתיר, משא"כ אם יהי' ברחוב אחר, זאת אומרת שלא יראו זא"ז בשעות האמורות זהו ענין דלכתחלה), ומעלת קירוב המקום הוא שכמה ישנם ענינים שהם בגדר נר לאחד נר למאה וכמו עבודת המשרד, בחינות, השגחה ועוד ועוד אבל מובן שבשעת הדחק גם על זה יש לוותר, ובפרט שבודאי ישנו טלפון שאז אין הריחוק במקום מונע כ"כ.

במ"ש אודות כתות נוספות בהנוגע להיי סקול, הרי בעצמו מסיים שתעמוד על סדר היום בעוד שלש שנים, ובכללות הגישה שלו נכונה היא, ז. א. להוסיף רק כתות אלו שבהם מסתיים הלימוד הכרחי ע"פ חוקי המדינה מש[א"כ] הכתות שלאחרי זה, ושכפי כתבו קשור זה בהוצאות גדולות, ובפרט שאין ידוע כמה ירצו להמשיך לימודם אלו כשאין החוק מכריחם על זה.

בודאי עושים תכנית איך לנצל חדש כסלו והמועדים, אשר בו כדבעי להחזקת והפצת עניני חב"ד אשר במעלבורן ומוסדות חינוך חב"ד ביחוד.

בברכה לבשו"ט.

ד'תתעו

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי': סרברנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תנו. ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תתקיב. ד'תתקפו. ה'עז.