ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתעז

ב"ה, כ"ח מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יוסף מנחם שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ג מ"ח. - יהי רצון מהרופא כל בשר ומפליא לעשות, שכשם שמבשר מהטבת מצב בריאות... שי' כן ימשיך בבשו"ט אשר הולך המצב וטוב ברפו"ק וגם שלימה, ובפרט שמתקרבים אנו לחדש כסלו הוא חדש הנסים וימי חנוכה גמר מלאכת המשכן ויסודו של ביהמ"ק השני, והרי ענין משכן ובית המקדש הם כמ"ש ועש[ו] לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כאו"א מישראל, שזהו תכלית המכוון ותכלית זו במציאות היא גם בזמן הגלות.

בברכה לבשו"ט.

ז"ע נתקבל, ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות מלאכתו מלאכת שמים וכו' הר"מ שי' ועבער, הס' ס"ע רבה השלם ח"א עם הפי' ימות עולם וסדר זמנים ומסורת הס"ע. ות"ח ת"ח על התשורה. ואף שאין הזמ"ג לעיין בהשוואה להוצאות הקודמות - בטח מקוים בפנים הפי' - מה שנאמר בהקדמה שיכלול בפירושיו הנמצא בהערות והגהות וכו' של אלו שקדמו. ולאו מילתא זוטרתי היא שלא יצטרכו לחפש דפוסים הקודמים, - דרך אגב, ס"ע הוצאת תרס"ה נדפסה עוה"פ (ע"י צילום) בניו יארק תשי"ב.

וע"פ בקשתו וכפי הרגלי העירותי בג-ד מקומות מה שנ"ל עכ"פ בעברי בחפזה בדפי הספר. וידועה דרז"ל עה"פ ואת והב בסופה.

הערות כלליות.

א) כמה מהחשבונות - נשנים בטבלאות מבוא ובפי', ומהם גם חשבונות פשוטים.

[לדוגמא - טבלא א', מבוא סק"ב, ימו"ע סק"א].

ב) לא נתבאר כלל הענין דהתחלת המנין מתי הוא: בר"ה שלפני בריאת האדם (ל' יצירה), ר"ה שלאחריו (לאדם), ר"ה שלאחריו (ראה רמב"ם הל' קדוה"ח" פ"ו ה"ח ובפי' שם. שם הל' שמיטה ויובל פ"י ה"ב. ובס' העוסקים במקצוע זה - בארוכה). ועכ"פ צריך הי' להזכיר עד"ז כיון שנוגע גם לחשבונות שבס"ע. ולדוגמא: ע"פ החשבון שיצירה - שהוא שנתקבל בחשבונות העיבור וכיו"ב - נברא אדם בשנת א (כשעברה כבר שנה א להמנין) לברה"ע, ולא ככתוב בטבלא א.

ג) לא נזכר כלל ע"ד הענין דשנות מקוטעות. וכן לא נתפרש במספרים המובאים אם הכוונה בשנה קל (לדוגמא), או לאחר שעברו קל' שנה. ומובן שבזה תלוי בירור כמה חשבונות וסתירות. ואף שבכ"מ אין לברר מהכתובים ומרז"ל ספק זה, בכמה חשבונות יש כן הבירור. ועכ"פ, כנ"ל, הזכרה צריכא בעי' זו.

בטבלא וא"ו. א"א אשר בשנת ב'תמח עמד משה לפני פרעה ובשנה זו עצמה הקריבו הק"פ, כיון שלדעת הס"ע ארכו המכות שבין ב' מאורעות הנ"ל יב"ח. ונשתרבב הטעות מפני אי הבירור, דהנ"ל ג). ועכצ"ל דעמידת משה לפני פרעה היתה בתחלת שנת הפ' שלו, ז. א. בשנת ב'תמז.

שם. א"א אשר ואכחד את ג' הרועים מרים אהרן ומשה הי' באותה שעה לברה"ע כיון שר"ה הי' באמצע.

מבוא סק"א. ברה"ע בניסן או בתשרי - לא הוחלט ע"ז. - ראה מג"א רסתקצ"ב וכן מוכח גם מהפס"ד שבברכת החמה בתקופתה הוא בניסן, שלדינא ולמעשה הלכה שבניסן נברא.

הערה. א) דעה יחידאה ישנה אשר ביום א' תשרי (ניסן) נבה"ע, ולא בכ"ה בחדש שלפניו (לבוש סתקפ"א. ובשדי חמד כללים סוף מע' ב מצא לו חבר הר"ס. ותמה על שניהם.

עיי"ש. ב) בשמן ששון על שעה"כ ד"א ס"ק טו לו - מיישב ב' הדעות ע"פ קבלה בביאור ארוך.

פ"א. מהמבול עד הפלגה ש"מ שנה ומפרט החשבון בסדר זמנים: ארפכשד נולד שנתים אחר המבול וכו'. - והנה המבול ארך יותר מיב"ח. ועכ"פ להזכיר מיבעיא ממה שנתלבטו כמה וכמה בישוב השמטת שנה זו.

פ"י בסופו. בסדר זמנים מנמק הבדל החשבון (ביום א') דזמן אכילת המן לאחרי מות משה. - וי"ל בפשטות שהרי בשבת לא ירד המן. ולחד מ"ד גם יום זה מכניס בחשבון כיון שסו"ס אכלו מאותה העוגה. ולמ"ד השני לא ניחא לי' למנותו כיון שאין זה שייך לזכותו של משה, כי בכל ועש"ק ירד כפלים. - בס' עשרה מאמרות מתווך הדיעות דבשבת או בע"ש מת משה. - מש"כ ב'קנ לא זכיתי להבין דאיך אפ"ל ששלשים יום לפני ז' אדר כתב היום מלאו גו'. וי"ל בדוחק גדול. ואכ"מ.

ד'תתעז

מו"ה יוסף מנחם: וויינשטאק, ירושלים.

התחלת המנין: ראה גם לעיל ח"ב אגרת רלג (ע' קלח).

הענין דשנות מקוטעות: ראה לקו"ש ח"כ ע' 26 ואילך.