ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתעט

ב"ה, כ"ח מ"ח, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אברהם צבי שי' הכהן

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק שדאגתי כבר לסיבתו נתקבל מכתבו, בו כותב אודות אופן הנהגת השיעורים בדא"ח, - ובטחוני חזק שלא יסתפק בההישגים דעד עתה אלא שישתדל להרחיב השיעור בכמות ובאיכות כמובן בדרכי שלום ונועם, אבל באופן המתאים לגודל הענין, וכמבואר בכמה שיחות ומכתבים בדברי רבותינו נשיאנו, וכיון שצדיקים דומים לבוראם ודורשים הם מאתנו לעשות בזה, הרי ע"ד שאין הקב"ה בא בטרוניא ואינו מבקש אלא לפי כחם, בודאי גם בענין זה כן הוא, זאת אומרת שניתנו לנו הכחות למלאות דרישה זו במילואה, וכיון שימי חדש כסלו הוא חדש הגאולה ממשמשים ובאים, בודאי בעוד מועד יטכסו עצה איך לנצלם באופן הכי יעיל בהפצת המעינות במקום בו זכה להיות השליח על זה, והשי"ת יצליחו.

המחכה לבשו"ט בכל האמור, ובפ"ש כל המשתתפים שי' בשיעור הכי נעלה זה.

ד'תתעט

מו"ה אברהם צבי שי': כהן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשנט, ובהנסמן בהערות שם.

השיעורים בדא"ח: ראה לעיל שם.

*) ראה פדר"א פ"ך. ביאורי הגר"א. שו"ע או"ח ר"ס רצ"ו.