ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתפ

ב"ה, אדר"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ מעש"ק, ויהי רצון אשר לעת קבלת מכתבי זה יראה גם בעיני בשר הטבת בריאות העינים, ובפרט שבטח מהדר ביין לקידוש ולהבדלה* הפועל על מאור עיניו של אדם, וכיון שכל דברי רז"ל מדוייקים, בודאי אשר גם הביטוי מאור מדוייק הוא; ולכן נראית ההוספה במאור שבתורה הנקראת אדם וכמ"ש זאת התורה אדם, זאת אומרת בלימוד פנימיות התורה, ואף שבודאי יש לכ' שיעורים בזה, לא נצרכה אלא העדפה, וע"ד דברי רבנו הזקן באגרת הקדש סוף סימן ז'.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תתפ

ביין לקידוש ולהבדלה: ראה גם לעיל ח"ז אגרת א' תתקמז. חי"א ג'תרפט, ובהנסמן בהערות שם ושם. חי"ב ד'מא. חי"ג ד'תח. לקמן ה'קפא.