ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתפא

ב"ה, אדר"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - מבלי הוראת זמן הכתיבה -.

יעיין בזה שו"ת אדמו"ר הצמח צדק חלק יו"ד סי' צ"ג. וכן במה שביאר על הכתוב והוא רחום, נדפס במילואים לתהלים אהלי יוסף יצחק עמוד תרכ"ו-ז. ובספרים שציין בדרכי תשובה ליו"ד סקפ"א סקי"ז-יט.

ומהנכון הי' שיתן לבדוק את התפילין שלו, ויהי' לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות עכ"פ שורות אחדות בכל יום, והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתפא

יעיין בזה: בענין גילוח הזקן. ראה גם לקמן אגרת ה'נד.