ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתפב

ב"ה, אדר"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו, ותקותי אשר מאז הוסיף אומץ בלימודו לעצמו בתורת הנגלה ובתורת החסידות ובעבודת התפלה, וכן בלימוד עם המושפעים שלו, להוליכם בדרך העולה בית א-ל ע"י הדרכה באור וחום חסידותי, ומהמבואר גם בנגלה החילוק בין טופח לטופח ע"מ להטפיח, מובן שצריכה הוספה מיוחדת בעניניו שלו בשביל שתהי' ההטפחה כפי הדרוש, אבל כיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, בודאי שנותנים הכחות על זה, ולפום גמלא שיחנא.

בודאי שומר שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט.

ד'תתפב

החילוק בין טופח: ראה גם לקמן אגרת ד'תתקז.