ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתפג

ב"ה, אדר"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - שנתאחר קצת דרך הילוכו - בו כותב אודות מקום פרנסתו שאינו במקום המתאים, וזה השפיע ג"כ על הפרנסה ומסתפק אם להוציא הילדים מהישיבה בכדי שיעזרו לו בפרנסה.

והנה בודאי אשר גם לחשוב עד"ז אין צריך, ואדרבה על ידי לימודם בתורתנו תורת חיים יתוסף בברכות נותן התורה הוא בורא עולם ומנהיגו בהמצטרך להוריהם, זאת אומרת, גם בפרנסתו ובבריאותו, ויש להשתדל בעצות אחרות אבל לא למעט ח"ו באותו הענין שעל ידו מתוסף ברכה גם בעניניו הוא.

ומהנכון שבכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה והודיעתנו תורתנו תורת חיים הבטחת השם יתברך ויתעלה שעל ידי זה והריקותי לכם ברכה עד בלי די.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א