ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתפד

ב"ה, אדר"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בודאי קבל מכתבי מענה על מכתבו הקודם, ולפלא שמאז אין ממנו כל ידיעות, ובודאי זה סימן שמוסיף ומעלה בעניניו, כוונתי ללימוד תורת הנגלה ותורת החסידות ולעבודה בתפלה שהיא היא המעמידה את האדם ברוחניות ועי"ז גם בגשמיות, וכמ"ש תמים תהי' עם ה' אלקיך, תמים ברמ"ח אברים ושס"ה גידים הרוחנים, עיין לקו"ת בד"ה, כי המצוה הזאת, ותמים ברמ"ח אברים ושס"ה גידים הגשמים, אשר גם גוף הישראלי קדוש הוא.

ג' הפ"נ בעתם נתקבלו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וגם מהשפעתו על חבריו שליט"א בכל הענינים האמורים.