ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתפה

ב"ה, אדר"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה נחמן דוב

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו עם המוסגר בו, ויהי רצון אשר חפץ ה' בידו יצליח להרבות אנשי המעמד מתאים לכוונה האמיתית בזה, שיתקרבו לכל עניני תורת החסידות הדרכותי' והנהגותי' [עיין גם כן בתניא פרק ל"ז; ובמעות אלו הי' יכול לקנות חיי נפשו החיונית הרי נותן חיי נפשו לה'], אלא שפשוט שצריך לבארם ולהסבירם בזה, והעיקר אשר מנקודת החיות יתפשט בכל רמ"ח אברים ושס"ה גידים הרוחנים, ועי"ז לרמ"ח אברים ושס"ה גידים הגשמיים. וק"ל [מובן אשר המשתדל בזה לוקח חלק בראש], וע"ד מ"ש תמים תהי' עם ה' אלקיך, עיין לקו"ת ד"ה כי המצוה הזאת פ"ב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ובפרט שהרי נכנסנו בחדש כסלו הוא חדש הגאולה והנסים.

ד'תתפה

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 477 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה נחמן דוב: וויכנין, מונטריאל. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד א'קסד.