ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתפו

ב"ה, אדר"ח כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - שנתעכב קצת בדרך הליכתו -

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להמצטרך לו, ובפרט לתוכן כתבו, אשר רוצה להיות מחובר ולהתקשר בחסידות הדרכותי' ומנהגי', ויהי רצון שגם בזה תקוים הבטחת רז"ל, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

ובמה שהעיר בדברי רבנו הזקן בתניא פרק ל' שלימוד התורה צ"ל הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו וכו', ושואל במי שאין לו הרבה זמן לרשותו האיך יכול הוא לקיים האמור.

אבל רבנו הזקן לא כתב סתם שצריך "ללמוד הרבה", ודייק "הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו", ובזה שוין בעלי עסקים ויושבי אהל שעל שניהם להתגבר על הטבע ורגילות ועל החפץ והרצון כל אחד בשלו, אשר אז ימלאו כל הזמן אשר עפ"י תורה פנוי הוא, בלימוד התורה, וכמבואר בהלכות ת"ת אופן החיוב דבעלי עסקים בלימוד התורה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון הפנימי של איש הישראלי שביכולתו להתגבר על רצונו בחיצוניות. - ראה רמב"ם הל' גירושין ספ"ב.

ובודאי יודע משלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא וישמרם עכ"פ מכאן ולהבא, אבל מובן שנוסף על זה צריך להיות לו קביעות עתים ולא רק בזמן אלא גם בנפש בלימוד מאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

ס' הזכרונות בעתו נתקבל. ות"ח.

בברכה לבשו"ט תכה"י,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר