ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתפז

ב"ה, א' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

מו"ה משה יצחק שי'

שלום וברכה!

בעתו נעם לי לקבל המברק שלו מהתחלת זמן הלימוד בישיבה הק' אחי תמימים ליובאוויטש אשר בהנהלתו, ותוספת נעימות הי' לי בשמעי הפ"ש ממנו ע"י הרה"ח רב פעלים כו' מוהרחמ"א שי' חדקוב, ותוכן דבורו בשיחה הטלפונית, אשר המטרה שהציג לו להשיג המספר דשלש מאות תלמידים כבר נתגשמה, ומובן שביחוד שמחתי לסיום דבריו אשר מתחרט שמתחלה דבר ע"ד שלש מאות, בה בשעה שצריך הי' לדבר ע"ד חמש מאות, אשר זה נותן לי התקוה שהוא וזוגתו שי' יכירו בהאפשריות הכי גדולה שניתנו להם להתפתחות והרחבת ישיבת אחי תמימים אשר בניו הייווען, ואין הדבר תלוי אלא ברצון, כי היכולת מן המוכן ומחכה שינצלו אותה ככל הדרוש.

ויה"ר אשר בקרוב יכירו שגם חמש מאות לא זהו התכלית בעיר כניו הייווען, ויש לעלות מדרגא לדרגא מעלה מעלה, ובפרט שנכנסנו זה עתה בחדש כסלו הוא חדש נצחון של אדמו"ר הזקן מייסד חב"ד ועניני' שבזכות המאסר והמס"נ שלו שנסתיים בנצחון למעלה ובנצחון למטה, פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

בברכה לו ולזוגתו לרוב נחת אמיתי מכל יו"ח שיחיו ולבשו"ט תכה"י.

ד'תתפז

מו"ה משה יצחק שי': העכט, ניוהייוען. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'תסד, ובהנסמן בהערות שם.