ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתפח

ב"ה, א' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמה שכותב אודות היחס של פב"פ שאינו כדבעי, צר לי על הגישה שלו לכל הענין שאינה מתאימה להשקפתי, כי לדעתי אין עבודתו ב... בשביל לעשות טובה לפב"פ או מפני שזהו מוסד של פב"פ, אלא זהו מפני ש... הוא מוסד של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכל העובדים במוסדות אלו וכאלו, הרי זהו טובתם וטובת ב"ב שיחיו הן בגשמיות והן ברוחניות, ואפילו אם עבודתם הוא להמציא האמצעים הדרושים להנהלת המוסד, הרי יותר משהם נותנים להמוסד מקבלים הם ע"י עבודה זו בהתעוררות ר"ר של מייסד המוסד ומנהלו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר. מזה מובן ופשוט שאם אפילו צודק במאה אחוז שהיחס ואופן הדבורים של חבר ההנהלה אינו כדבעי להיות, בשביל זה לא יגע ולא יוגרע ח"ו מאותה הטובה שהוא מקבל ע"י עבודתו בהמוסד, ומזה מובן שכל מה שכותב אודות דבורו של פב"פ עמו, אין זה נוגע כלל לשאלתו אודות עבודתו...

המצפה לבשו"ט בכל האמור.