ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתצא

ב"ה, ג' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח כסלו הוא חדש הגאולה והנסים, בצירוף רשימות תלמידות בית רבקה ה' עליהן תחיינה.

ובעת רצון אזכירן על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, להצלחה מופלגה בלימודיהן ובהנהגתן לרוב שביעות נחת ההורים, המורים והנהלת הבית רבקה שי', ובודאי יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר ר"ר בכל הנ"ל וגם לחיזוק ולהתפתחות הבית רבקה הן 1בכמות ז. א. מספר התלמידות והן באיכות רמת הלימודים וטיב ההנהגה, ואשרי חלקם של כל אלו המשתדלים בזה, ושל התלמידות הלומדות בבית ספר זה.

אשר פשוט שגם ענינים אלו נכללים בפס"ד בי"ד של מעלה אודותו סיפר כ"ק אדמו"ר האמצעי, אשר בגלל המס"נ הלזו (של אדמו"ר הזקן) על תורת החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

לאות השתתפותי בעניני בית רבקה, מוסג"פ המחאה על כ"ה, ויה"ר שיהי' כה לחי, וכמובן הענין ע"פ מה שנתבאר בלקו"ת ד"ה שוש אשיש בה' פרק שני.

בברכת הצלחה.

נ. ב.

מכתבי מענה על מכתבו הקודם בטח הגיעו בעתו.

ד'תתצא

מו"ה שניאור זלמן: בוטמן, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'תמה, ובהנסמן בהערות שם.