ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתצב

ב"ה, ג' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח חשון.

ת"ח על הפ"ש הכללי, מאשר מצא הכל כסדר הן בכלל והן בפרט, ויה"ר אשר הדברים שנדברו בעת ההתועדות אודותם כותב יפעלו פעולתם על השומעים ועל המדברים, וע"ד הסיפור של כ"ק אדמו"ר, אשר ראה פ"נ מאביו כ"ק

אדמו"ר - מהורש"ב - כהכנה לאמירת מאמר, וזלה"ק שיפעול בי ובהשומעים, וכבר מלתי אמורה כ"פ בהתועדות, אשר אף שלכאורה כיון שזהו פ"נ של נשיא ישראל צ"ע אם הנהגה זו נוגע גם לאחרים, אבל כיון שנודעו הדברים ברבים בודאי גם לאלו ששמעו נוגע הענין, ובנדון דידן הרי אדרבה וק"ו, אם הנ"ל כתב פ"נ כאלו עאכו"כ אנשים כערכנו.

בודאי מכינים תכנית מתאימה לניצול ימי המועדים יו"ד י"ט כסלו וחנוכה הבע"ל באופן המתאים, ויה"ר שיבשר טוב בזה.

בברכת הצלחה.

ד'תתצב

מו"ה ניסן: נמנוב, משפיע ישיבת תות"ל בצרפת. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תפד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'קמד. ה'רכב. ה'רסו.

הסיפור: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תלד.