ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתצד

ב"ה, ג' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מאיר שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נתקבל מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - ונעם לי לקרות בו ע"ד קביעות שיעור לימוד דא"ח, ואשר נצטרפו אליהם איזה מתלמידי הישיבה, ואף שפשוט שאין מספרם כפי שצריך להיות, בכל זה תקותי אשר הוא ואנ"ש שבסביבתו ישתדלו גם בזה, והרי אברך ותלמיד ישיבה אינו מעורב לע"ע בעניני עלמא דשיקרא, ולכן חשוב עוד יותר להחדירו רוח יראת שמים ואהבתו ית', אשר כיצד הדרך שיבוא לזה, הוא ע"י לימוד תורת החסידות והליכה בהדרכותי' ומנהגי', וק"ל.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה.

נ. ב.

בודאי מכינים תכנית מתאימה לניצול באופן המתאים את הימים הבהירים דיו"ד וי"ט כסלו וחנוכה הבע"ל.

ד'תתצד

מו"ה מאיר: אבצן, דטרויט. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'קסה*. ד'רמח.