ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתצה

ב"ה, ג' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א חשון, בו כותב אשר זה מזמן שנמצא באה"ק ת"ו ונסתדר גם בפרנסה; אבל לע"ע לא עלה בידו למצוא את זיווגו המתאים, אף שכבר ארבע שנים שנמצא באה"ק ת"ו ולמרות מאמציו הכבירים.

והבה ברובא דרובא, הסיבה לאי מציאות שידוך המתאים אף שבאמת משתדלים בזה, הוא מפני שמדקדקים על הטפל דטפל בהמדוברת ושוכחים בעת מעשה אשר אין שלימות בבריאה, וגם המדובר והמדוברת בכלל זה, וקרוב הדבר אשר גם בנדון דידי' זוהי הסיבה, ולכן אם יתבונן רק בהעיקר ולכל היותר בהטפל דעיקר אבל לא על ענינים שאינם נוגעים כלל וכלל, ימציא לו בורא עולם ומנהיגו זיווגו המתאים.

וכיון שנמצא בארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ורואים במוחש שאדרבה לשם עולים לחפש זיווגים אלה שבמקום אחר לא מצאו אותו, לכן לדעתי אין מקום לסברא שיסע הוא ל... לחפש זיווגים.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא, וישמור אותם עכ"פ מכאן ולהבא.

תקותי שכיון שמתחיל כתיבתו שהי' לו קשר עם כ"ק מו"ח אדמו"ר, ממשיך התקשרותו זו ע"י שיעורים קבועים בלימוד החסידות והשתתפותו בהתועדויות אנ"ש, והשי"ת יצליחו בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר