ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתצו

ב"ה, ג' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יעקב מנחם מענדל שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הששי, נעם לי לקרות בו מתיקון המקוה על צד ההידור, וכידוע דברי התשב"ץ אשר בענין המקוה צריכים להדר ולצאת ידי כל הדיעות, ואשרי חלקם של כל אלו המשתדלים בטהרת ישראל ועי"ז מקרבים את הגאולה וכמבואר סוף סוטה, טהרה מביאה כו' וכמ"ש וזרקתי עליכם מים טהורים וכו'...

בודאי ינצלו את ימי הנסים והגאולה דחדש כסלו גם במחנו הט' ככל האפשרי להפצת המעינות חוצה והשי"ת יצליחו ויזכהו לבשר טוב גם בזה.

בברכה

ד'תתצו

מו"ה יעקב מנחם מענדל שי': שפרלין, וואודריטש. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ג ד'תמב.