ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתצז

ב"ה, ד' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מיכאל

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג חשון, הנה ת"ח על הבשו"ט אשר השלום להם ולכל אשר אתם, כן יתן בורא עולם לימים יבואו, ועוד בתוספת כציווי תוה"ק דמעלין בקדש, וידוע דרז"ל עה"כ מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל, שכל מה שהוא מצוה לישראל גם הוא עושה זה, ובודאי מתכוננים ג"כ לחוג המועדים וימי הגאולה הבאים לקראתנו לשלום ולנצלם לחיזוק ולהתפתחות מסודות הק' דאהלי יוסף יצחק ליובאוויטש מתאים לדרישת וגם הכרח השעה, ויהי רצון שגם זה יהי' בהצלחה מופלגה, וכידוע סיפור אדמו"ר האמצעי, אשר בגלל המסירת נפש הלזו - של אדמו"ר הזקן - על תורת החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

בברכה.

נ. ב.

- בודאי כמנהג הטוב בשנים שעברו יחלק משמי מעות חנוכה לת' המתאימים וכדאשתקד. ומהנכון שיתדברו ביניהם שיהי' אותו הסכום בכל אהלי"י שבמדינתם.

ויה"ר שגם ענין זה יפעול פעולתו במילואה בהנוגע לתומ"צ ומאור שבתורה.

ד'תתצז

מו"ה מיכאל: ליפסקר, מקנס. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקלג,, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'רכג.

השלום להם: גם בתקופת הסכסוך ערבי-ישראלי של מצבע סיני. ראה לעיל אגרות ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.

מעות חנוכה לת': ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'קכג, ובהנסמן בהערות שם. חי"ב ד'צב.

לקמן ד'תתקמ. ה'לט.