ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתצט

ב"ה, ד' כסלו, תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

הרה"צ וו"ח אי"א נו"נ בנש"ק וכו'

מוהר"ר...

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מעריכת מלוה מלכה, סעודתא דדוד מלכא משיחא במוצש"ק הבע"ל.

הנה מוכשרים ומסוגלים הימים דחודש כסלו, הוא חודש הנסים וימי חנוכה וגמר-מלאכת המשכן ויסודו דבית המקדש השני, להמשיך ולהשפיע מהענינים שנתרחשו בימים ההם בזמן הזה.

וכידוע פירוש האריז"ל עה"פ הימים האלה נזכרים ונעשים, אשר בכל שנה ושנה לתקופת הימים האלו כשנזכרים - אזי גם - ונעשים ונמשכים הענינים כאשר בפעם הראשונה.

ויהי רצון אשר באסיפת כו"כ מבני ישראל דאכל בי' עשרה שכינתא שריא ובסעודתא דדוד מלך ישראל חי וקיים, יתעוררו בהוספה בעניני תורתנו תורת חיים ומצותי', ותומשך ההתעוררות על הימים הבאים לקראתנו לשלום.

בכבוד וברכה.

ד'תתצט

אגרת דומה לקמן ע' קע.