ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקב

ב"ה, ד' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה צבי אבא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מא' כסלו הוא חדש הגאולה, בו כותב אודות הסתדרותם בזמן לימודים זה, ונעם לי לקרות בו ע"ד התעסקותו ג"כ והסיוע לאגודת נשי ובנות חב"ד אשר במחנם הט' ובודאי ימשיך בזה, וחשיבות הענין כבר נתבאר בכמה מקומות וגם בשיחות בזמנים שונים, ובודאי גם לו ידוע אודות זה, ומובן שככל הנ"ל הוא גם בהנוגע למה שלומד ברבים בביהכ"נ שערי צדק, ובפרט שבודאי ינצל את זה ללימוד חסידות ברבים מתאים למדת הבנתם של השומעים, אם מאמרים קלים או פתגמים משיחות רבותנו נשאינו הק' וכיו"ב,

ויה"ר שהוא וזוגתו שיחיו כ"א בענינו יצליחו בהנ"ל מתוך בריאות והרחבת הדעת, ובפרט שנכנסנו בחדש כסלו, וידוע הסיפור של כ"ק אדמו"ר האמצעי, אשר בגלל המס"נ הלזו (של אדמו"ר הזקן) על תורת החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

בודאי כבר הכינו תכנית איך לנצל ימי חדש כסלו זה, ומובן שכוונתי בזה אליו לזוגתו לשאר אנ"ש לכאו"א מהם אשר במחנם הט', והשי"ת יצליחם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ. ב.

במה ששאלוהו בלשון הכתוב, מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, שהקדים עולים לפני יורדים, לפלא שאלתו בזה, כיון שבפירוש רש"י תירץ קושיא זו, והוא ממד"ר על אתר, וראה ג"כ בפירוש רשב"ם שם, ואפשר כוונתו בעיקר לנקודה השני' והוא על פירוש המדרש שעולים מדבר במלאכים שנדחו ממחיצתו של כו' ושאלוהו איך אפשר שיעשו נגד רצון הבורא, ושאלתו בזה היא כי הרי המלאכים אינם בעלי בחירה, עיין ריש פרק ל"ט בתניא, ובנקודה הראשונה איך אפשר שיעשו היפך הרצון, פשיטא שלא רצו לעשות היפך הרצון, אלא שלא ידעו שזה היפך הרצון של הבורא וכל נברא אפילו מלאך ושלמעלה הימנו אי אפשר שיהי' שלם בתכלית, וכפירוש רש"י הידוע עה"פ אשר ברא אלקים לעשות - לתקן, ולכן אפשר שיטעה, ודוגמא לזה אשר אדם הראשון אף שהי' יציר כפיו של הקב"ה והזמן קודם חטא עה"ד, בכ"ז נכשל בזה מפני הוראת היתר וכיו"ב, ויעויין ג"כ בזה במ"ש בהקדמת השל"ה חלק בית ישראל (ברוב הדפוסים דף י"ח סוף ע"א).

ימים אלו קבלתי מכתב מאחיו שלום ליב שליט"א.

ד'תתקב

מו"ה צבי אבא שי': לרמן, פיטסבורג.