ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקד

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג מ"ח עם המוסגר בו, בו כותב אודות המחונך שלו, וכנראה שאחד מהענינים שאותם צריכים לתקן בכלל ובפרט בהיותם סיבות להשינוי (שכנראה אפילו ממכתבו של המחונך ישנו אלא שקטן הוא יותר מאשר כתבו אחרים).

הוא הענין שיש לו כמה זמן פנוי העומד לרשותו, ובמילא יכול לעסוק בו כפי רצונו או גם להשאירו פנוי, והרי הבטלה מביאה כו', ועוד זאת כנראה אין אצלו איזה תכנית מסוימה בהנוגע לעתידו... ובקשר עם האמור וגם ענין עיקרי הוא מצ"ע צריך הוא להתענין ע"ד שידוך בשביל המחונך שלו, ומובן שההתעסקות צ"ל במרץ הדרוש וכפי הנראה ברובא דרובא אפשר כדאי שלא ידע שמתעסקים בהנוגע לשידוך בשבילו עד שתהי' ביד כת"ר הצעה פרטית, וד"ל.

תקותי שגם לאחרי כתבו מכתבו זה מתענין באופן המתאים בהנוגע להנהגתו של המחונך, ויה"ר שתכה"י יבשר טוב בגו"ר בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לבשו"ט.