ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקה

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים

מו"ה רי"ע שי'

שלום וברכה!

מזמן קבלתי מכתבו מטנזיר, בו כותב ע"ד החוזה שנחתם שבעוד איזה ימים עוברים לגיברלטר, ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת וחפץ ה' בידו יצליח להפיץ שם עניני יהדות אמיתית ולהרים קרן ישראל סבא, ואין לך דבר העומד בפני הרצון כי לפום גמלא שיחנא.

וע"פ המבואר בכמה מקומות אשר בתקופתנו זו אין אתנו יודע עד מה בסוד הבירורים, ולכן צריכה להיות העבודה באופן המרומז במאמר רז"ל דהאי עלמא כבי הילולא דמיא חטוף ואכול חטוף ושתי, והרי ביחד עם התעמולה בעניני המצות כפשוטן נחוצה גם כן העבודה הקשורה בדיעות ובחובת הלבבות, וכן בהנהגות והדרכות פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

בשאלתו - בשבת וכיו"ב שחוזרים העשרה מאמרות שבהם נבה"ע למקורם,

וכמבואר בלקו"ת (כנראה מסגנונו - כוונתו למש"כ בפ' האזינו עב, ג) ולכאורה, עפ"ז היתה כל הבריאה צריכה לשוב לאין ואפס ממש, וכמבואר בשער היחוד והאמונה פ"א פ"ג ובכ"מ. - יעוין קושיא זו ותירוצה בלקו"ת ד"ה שובה ישראל עד פ"ב (סו, ג) ותוס' ביאור בזה ממש"כ בלקו"ת תזריע כא, ג.

בברכה לבשו"ט מהצלחתו בכל הנ"ל.

ד'תתקה

מו"ה רי"ע: פציפיצי, גיברלטר.