ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקז

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

האברך הוו"ח אי"א מלאכתו מלאכת שמים

שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב ומודיע ע"ד שנתקבל למנהלה הרוחני של מכינה תורת אמת, ויה"ר שיהי' בהצלחה מופלגה וחפץ ה' בידו יצליח לחנך הנ"ל באופן שיגדלו להיות לשם לתהלה ולתפארת (עיין לקו"ת דברים נו, ב) ותגדל המכינה הן בכמות והן באיכות.

וע"פ המבואר גם בנגלה דתורה החילוק בין טופח לחוד לטופח ע"מ להטפיח, מובן שצריכה הוספה מיוחד בעניניו שלו בשביל שתהי' ההטפחה כפי הדרוש, וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, הרי בודאי שנותנים הכחות על זה, ולפום גמלא שיחנא.

בברכה להצלחה מופלגה בהנ"ל ולבשו"ט.

נ. ב.

כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נעם לי לקרות במכתבו ע"ד פעולותיו במסגרת צעירי אגודת חב"ד, ובודאי גם בזה ממשיך ובתוספת, כציווי רז"ל מעלין בקדש, ויעורר וישפיע על שאר העובדים בהנ"ל והצריכים לעבוד בעבודה זו שגם הם יוסיפו בהנ"ל כדרישת והכרח השעה, וידוע פסק דין בית של מעלה, אשר בגלל המס"נ (של אדמו"ר הזקן) על תורהת החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

ד'תתקז

שמואל אלעזר שי': הלפרין, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לקמן ה'פד.

החילוק בין טופח: ראה גם לעיל אגרת ד'תתפב.