ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקט

ב"ה, ז' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו במ' אודות הגישה איך לחלק הזמן בין תלמוד תורה ועסק בהחזקת היהדות והפצתה.

מובן שזהו תלוי בפרטים ופרטי פרטים, ואי אפשר לקבוע בזה מסמרות כ"א בהנוגע למאורע פלוני ומקום פלוני ואיש פלוני, והנקודה הכללית בזה ע"פ הלכה, מובנת ממה שארז"ל במס' מו"ק ט, סוף ע"א וע"ב, סוטה כא, ע"ב עיי"ש גם בתוספת בשם הירושלמי, ירושלמי ברכות פרק ה הלכה א, ירושלמי פסחים פ"ג הלכה ז. טושו"ע או"ח ס"ע ובנ"כ שם, ועוד.

בודאי שומר שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא ומוסיף בכיו"ב, ובפרט שמתקרבים אנו ליום הבהיר הוא י"ט כסלו אשר אור וחיות נפשנו ניתן לנו כלשון הידוע, והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א