ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקיב

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאדר"ח כסלו הוא חדש הנסים והגאולה, ובודאי בינתים קבל מכתבי מענה על מכתבו הקודם, ובו גם מענה על איזה משאלותיו במכתבו זה.

במ"ש אודות ענין ההקפות, בטח כבר נתקבל המענה בכגון דא להרה"ח יעקב אליעזר הרצוג שי' וראה אותו, ומובן אשר הקס"ד שבעתיד לא יעשו ח"ו קידוש ולקצר ההקפות כו' וכו' מופרכת בהחלט הכי גדול.

במ"ש אודות הקישוים ההעלמות וההסתרים, בודאי שמע ע"ד הרמז של הכתוב (במדבר יג, לג) ונהי בעינינו כחגבים (עי"ז ולכן) וכן היינו בעיניהם. ולו הכירו יראי ה' בכלל והחסידים ביחוד את הכחות אשר ניתנו להם, היו נגשים לכל ענין באומץ לב שלא בערך מאשר עתה, ובדרך ממילא היו בטלים כמה העלמות והסתרים וגם קישוים, ועד"ז וכהענין הנאמר בתניא סוף פרק כ"ט ולכן מיד שקצף ה' עליהם וכו', ומזה יכול ללמוד כל אדם כו', ואין הענין יוצא מידי פשוטו אשר כל אדם, הוא בפו"מ כאו"א מאתנו.

במ"ש אודות מנין לבני הנוער והענין דמחנה קיץ וכיו"ב אשר יש מפקפקים בתועלת הדבר ומכמה טעמים.

הנה ידוע הבחינה בכגון דא, שיש ספק מי הוא הטוען שצריך להתבונן בהתוצאות אם מביאות לתוספת פעולה בעניני קדושה או למניעה בפעולה, וכמובא בהיום יום (כ"ג סיון) כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה - הוא רק מתחבולותי' של נה"ב, ובלי שום ספק אשר המחנה קיץ והמנין לבני הנוער הם מהדרכים המיוחדים לכבוש הנוער והצעירים ועל ידם לכבוש ג"כ לבב הוריהם ומשפחתם, ואשרי חלקם של כל אלו המתעסקים בכגון דא, ובפרט שהטענות שכותב אודותם אינני מבין תוכנם מעיקרא ג"כ מהו, וכבר כתבתי להוו"ח אי"א כו' מוהרשב"ץ שי' אלטהויז אשר דא עקא באנ"ש שהיו בהפסק מקום גשמי כמה שנים מכ"ק מו"ח אדמו"ר, ולכן לא הגיעו אליהם דבריו שבע"פ, ואפילו גם דבריו שבכתב בהנוגע לערך העבודה (דכבוש הנוער והצעירים וגודל ערך) חינוך הבנות ותעמולה בין הנשים, ולא עוד אלא שגם מה שהגיע אליהם הרי מפני שלא הורגלו בכגון דא והי' זמן הפסק בינתים לא הגיעו אליהם כפירוש הלקו"ת ריש פ' שמיני - ניט אנגערירט - ולכן מתיחסים לגמרי שלא בשימת לב הראוי' לענינים אלו, וכשזה נופל (מדרגא הראוי' לו בכגון דא) זה קם, ונמצאים העלמות והסתרים וגם התנגדות מהצד שכנגד.

מובן שיכול הוא להראות מכתבי זה לכל אלו שזה שייך אליהם, ויה"ר שימי הרצון דחדש כסלו ובפרט הימים יו"ד וי"ט כסלו שבינתים יעוררו גם בהם הכחות הנעלמים עד לכחות היולים עצמיים להוציאם אל הגילוי עד שיפעלו פעולתם במעשה בפועל, והרי גם כחות העצמיים שייכים לימים אלו, וכאגרת הק' של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב), העצם וההתפשטות, ובודאי כבר הכינו תכנית איך לנצל ימים הנ"ל להרחבת כל עניני חב"ד בסביבתם ככל האפשרי, והשי"ת יצליחם.

בברכת חג הגאולה ופ"ש כל אנ"ש שי'.

ד'תתקיב

חלקה נפדס בלקו"ש חכ"ג ע' 479 חלקה שם ע' 491 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי': סברנסקי, מלבורן. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתעו, ובהנסמן בהערות שם.

נתקבל המענה: דלעיל ד'תתנ.