ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקיג

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מד' כסלו, בו כותב ע"ד הכתות, התלמידים שי', סדר לימודם והתקדמותם, ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי בידיעות האמורות, וכידוע עד כמה דקדקו רבותנו נשיאנו הק' מייסדי ומנהלי ישיבות תומכי תמימים הם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב ובנו כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בכל עניני פרטי ישיבות תומכי תמימים לפרטיהם ופרטי פרטיהם, ויש להוסיף עוד בזה שדייקו בזה שהוא ע"ד המבואר בשער היחוד בתחלתו שהתבוננות צ"ל דוקא בפרטיות, והרי אדם התחתון נקרא שמו כן ע"ש אדמה לעליון וצדיקים דומים לבוראם עד שעתידים להקראות בשמו, וק"ל.

בודאי הכינו כבר תכנית איך לנצל הימים י"ט כסלו וחנוכה הבע"ל לתועלת התפתחות והרחבת כל עניני המוסד הק' בו הם נמצאים ככל האפשרי, הן בכמות והן באיכות, והשי"ת יצליחם, וכפס"ד בי"ד של מעלה הידוע.

בברכת חג הגאולה ופ"ש כל חבריו בעבודה קדושה זו.

ד'תתקיג

מו"ה משה שי': לברטוב, פיטסבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשצ. ובהנסמן בהערות שם.