ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקטז

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ

מוה' זאב דוב שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי ז"ע מכתבו מכ"ה חשון מבשר מחזרתו ועליתו לאה"ק ת"ו בסדר ובשלום, ואשר מסר את הפ"ש מכאן מתוך התועדות חסידותית שבודאי היתה בשמחה של מצוה ובהתעוררות לתורה ומצותי' וע"פ המאמר הידוע אשר שמחה פורץ גדרים ומצרים יה"ר שגם זה יוסיף בביטול המצרים והגדרים דלעו"ז ואח"ז גם ענינים המגבילים מצד הקדושה מצרים דקדושה, ובמהרה נזכה לקיום היעוד ופרצת ימה קדמה וגו' נחלה בלי מצרים אשר הקדמה לזה הפצת המעינות בלי הגבלה, ויה"ר אשר זכות בעל השמחה יסייע לכאו"א בענין ההפצה האמורה מתוך בריאות הרחבת הדעת ושמחה אמיתית.

בפ"ש כל אנ"ש שי' ולבשו"ט.

ד'תתקטז

מו"ה זאב דוב: לודמיר, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'סא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'כו.