ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקיז

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי מכתבו מעש"ק, וכסיומו במכתבו אשר חוזר לעבודתו בחינוך זוהי מלאכת הוי', הנה יה"ר מהוי' שימלא משאלות לבבו ולבב זוגתו תחי' לטובה לזחו"ק בקרוב ממש, וכידוע פתגם החסידותי מחסידים הראשונים אשר על המאמין והחסיד למלאות ציוויו של הבע"ב שלו הוא בורא העולם ועל הבע"ב למלאות כל צרכיו של המקיים את ציוויו, ולא עוד אלא גם להכין הכלים לזה וכמ"ש והוא יכלכלך.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט בכל האמור ופ"ש כל אנ"ש שיחיו.

ד'תתקיז

והוא יכלכלך: ראה ד"ה ולא זכר תרפ"ח בסופו.