ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקיח

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז מ"ח.

נכונה הסברא להתענין כשיבוא הזמן על זה אודות הסתדרות במושב או בקבוץ דתי וכמו קוממיות, חפץ חיים וכיו"ב.

בודאי לומד בהתמדה ושקידה הן בנגלה והן בחסידות ומשפיע גם על חבריו בכגון דא, ובפרט מתאים להתחלת מכתבו ע"ד המצב העכשוי, וכידוע דרז"ל על הכתוב (שמואל ב ח, טו) אשר העסק בתורה של אלו הנמצאים בפנים גורם להצלחה של אלו הנמצאים במלחמה, ובפרט לימוד תורת החסידות תורת חיים דלית תמן כו' מסיטרא דרע כו' (אגה"ק כ"ו).

ויה"ר שזכות בעל השמחה והגאולה ינחהו בדרך הטובה לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד לאשרו האמיתי.

בברכה.

ד'תתקיח

הנמצאים במלחמה: ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.