ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקכ

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

כו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

...בכבוד ובברכה ליום ההולדת - שמתאים להסימן תהלים שמתחיל לומר - יקוים בכת"ר: אבוא בגבורות גו' עד זקנה ושיבה, וכפ'י השוח"ט עד סוף הגלות - תשוב תעלני מן הגלות ואח"כ אזמרה לך בכנור קדוש ישראל (עיין בפיה"מ לאדהאמ"צ מהד"ב סקכ"ו).

נ. ב.

ז"ע נתקבל הקונטרס הוספה לאנציקלופדי' כרך א' ות"ח ת"ח. בודאי למותר לעוררו ואת כל אנ"ש ע"ד ניצול חג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל ככל הדרוש, ויה"ר שיהי' בהצלחה בכל הפרטים.

נזדמן לי שו"ת קול מבשר. וכנראה בסי' מ"ח שם - הי' הגריא"ה שי' מחמיר אז אפילו בהרווחים מספינות כו'!! וכדאי הי' להשיג הקונטרס המוזכר שם...

קרוב לודאי שבאם היתה מסיבה מתאימה ליום הולדת השבעים (להעיר מל' התויו"ט ספ"ק דברכות במעלת ע' שנה. (ועייג"כ לקוטי הש"ס להאריז"ל שם) היו נשמעים בה דברי התעוררות ליר"ש לתומ"צ ולדא"ח, והרי הזמ"ג דמצב הכללי ודימי חנוכה.

ד'תתקכ

מו"ה שלמה יוסף: זוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתיא, ובהנסמן בהערות שם.