ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקכא

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...מה שמסיים בשבחו של מורו ורבו... תמוה בעיני קצת מה שכותב - שאומר בפירוש שאם הי' בין תלמידי הבעש"ט הי' כאחד מהם, ואם הי' בין התנאים ואמוראים הי' כאחד מהם, תמיהני אם ישנו בדורנו היכול להעיד כהנ"ל ואפילו מעין הנ"ל, כי לומר על ד"ע על מי שהוא שאם הי' בדורות הנ"ל הי' במדריגת תלמידי הבעש"ט או מדריגת אמוראים ותנאים, הרי צריך לדעת בעצמו הדיק היטיב באיזה מדריגה ובחינה היו תלמידי הבעש"ט וכן האמוראים ותנאים, והלואי היו בדורנו אנשים שמבינים מהי מדרגה זו - שלא הי' אז הדור יתום כ"כ. ובפרט ע"פ המבואר בזהר ובת"ז והאיתנים אותיות תנאים ובזח"ג רמב, א. שער רוה"ק בתחילתו. ובכ"מ ובהסברה אחרת אף כי הנקודה אחת - ע"פ המבואר בלקו"ת לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע פ' תזריע ד"ה קמפלגי במתיבתא דרקיע, ענין התנאים והאמוראים, ועוד בביאורי הזהר פ' וישלח.

בעוה"ר ברור שלאו כל מוחא סביל דא לתאר ולומר אפילו על רבו, שע"פ דין מחויב בכבודו ביותר וביותר, שבאם הי' בדור וכו'. והרי ידוע שאין להפריז בהתוארים לאלו הנמצאים בעולם האמת, ואין רצונם בכך כלל וכלל.

... ויה"ר שימים אלו וביחוד יום י"ט כסלו, הילולא דהרב המגיד - מ"מ של הבעש"ט - ויום הגאולה והנצחון של אדמו"ר הזקן - מ"מ של הרב המגיד והבעש"ט - ירבה בהצלחת הפצת מעינותיהם עד שיגיעו גם חוצה, וימהרו קץ גלותנו, אשר אז יתגלו טעמי תורה כפירוש רז"ל הובא ברש"י עה"כ ישקני מנשיקות פיהו, ואשר אפס קצהו טעמנו בתורתן של ראשונים, הם הבעש"ט הרב המגיד רבנו הזקן ותלמידיהם.

בכבוד ובברכה.