ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקכב

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל מכתבו מכ"ג חשון מבשר טוב אשר מרגיש הטבה רבה, ויהי רצון אשר מתאים לכמה עניני תורה ומצות שאין רוב מספיק וצריך להיות דוקא הכל (וכמבואר בעת ההתועדות ונעתק ג"כ בקובץ ליובאוויטש השלישי), הנה גם בזה יבשר לא רק מהטבה רבה אלא מהטבה כדבעי כולה, כי הרי גם בזה אין יוצאים בהרוב אלא צ"ל כלשון הכתוב תמים תהי' עם ה' אלקיך (ראה לקו"ת ד"ה כי המצוה פ"ב), תמים ברמ"ח אברים ושס"ה גידים רוחנים שזה ממשיך ג"כ חיות ברמ"ח אברים ושס"ה גידים הגשמים.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט.