ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקכג

ב"ה, יו"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה הלל

שי'

שלום וברכה!

... וע"פ המבואר בכ"מ ומהם באגרת הקדש לרבנו הזקן סוף סי' ז', שלכל הנפשות הרוחות והנשמות ישנה מצוה מיוחדת שבה צריכה העדפה וזהירות וזריזות יתירה ביתר שאת ויתר עז כפולה ומכופלת למעלה מעלה מזהירות שאר המצות, הנה בכל אחד מאנ"ש ומגזע אנ"ש הוא הענין דהפצת המעינות אשר רבותינו נשיאנו שהם בבחי' ראש ומוחין דכל אנ"ש (ראה תניא פרק ב') מסרו נפשם על זה - הנה בטח גם הוא יתנהג כהאמור באגרת הקדש זו בהפצה זו, וגם זה ימהר כל עניניו הפרטים, שזהו מסגולת מצוה פרטית האמורה.

ויה"ר שגם זכות יום זה יגרום, שהוא שמחת הגאולה של כ"ק אדמו"ר האמצעי, להגן על כאו"א בתכ"י להפצת המעינות בכל מקום עד שיגיעו גם להנדחים ואפילו להאובדים מתאים לענינו של בעל השמחה התרחבות והתפשטות וכידוע מכ"ק נשיאינו רבותנו, אשר אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הצמח צדק, הן בבחי' ספירת החכמה, ספירת הבינה, וספירת הדעת.

בברכה לבשו"ט.

ד'תתקכג

מו"ה הלל: מדליה, לידז. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קיח. ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ה'קיח. ה'רנ.