ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקכז

ב"ה, י"א כסלו, התשי"ז

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהר"ר אלעזר ארי' שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מעריכת מלוה מלכה סעודתא דדו מלכא משיחא במוצש"ק הבע"ל.

הנה מוכשרים ומסוגלים הימים דחודש כסלו, הוא חודש הנסים וימי חנוכה וגמר מלאכת המשכן ויסודו דבית המקדש השני, להמשיך ולהשפיע מהענינים שנתרחשו בימים ההם בזמן הזה.

וכידוע פירוש האריז"ל עה"פ הימים האלה נזכרים ונעשים, אשר בכל שנה ושנה לתקופת הימים האלו כשנזכרים - אזי גם - ונעשים ונמשכים הענינים כאשר בפעם הראשונה.

ויהי רצון אשר באסיפת כו"כ מבני ישראל דאכל בי' עשרה שכינתא שריא ובסעודתא דדוד מלך ישראל חי וקים, יתעוררו בהוספה בעניני תורתנו תורת חיים ומצוותי', ותומשך ההתעוררות על הימים הבאים לקראתנו לשלום.

בכבוד וברכה.

ד'תתקכז

מו"ה אלעזר ארי': יונגרייז.

אגרת דומה גם לעיל ד'תתצט.