ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקכח

ב"ה, י"א כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דניאל שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מכ"ז מ"ח, בו ראיתי אשר מתעסק בצ"צ בכלל אשר זה נותן לי התקוה שמתעסק בצ"צ החסידותים, זאת אומרת, לא רק בהנוגע לנוסח התפלה אלא גם בהנוגע להפצת מעינות תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי', וכידוע פתגם רבנו הזקן, אשר החסידות הוא ענין בשביל כל בנ"י ולא בשביל סוג או כתה מיוחדת בהם, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בשאלתו אודות הסברא דקניית בית לבית הכנסת אלא שאפשר בידם להשיג רק חצי הסכום הדרוש, - הנה כפי הנוהג באה"ק ת"ו מתנהגים בכגון דא לחיוב, אפילו כשיש פחות מחצי המחיר, ובפרט שיש מקום לומר לבעה"ב, שהכנסות בית הכנסת ילכו ברובם או כמעט ככולו לתשלום החוב שלו, שהבטחה זו תקל השקו"ט עמו.

אף שאינו מזכיר עד"ז, תקותי שעשה התועדות ביום יו"ד כסלו העבר ויעשה כגון זה ביתר שאת בי"ט כסלו הבע"ל ראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות, ויה"ר שיהי' בהצלחה.

בברכה אשר רבות בשנים יבשר טוב בעניניו הפרטים ובענינים הכללים מתוך בריאות והרחבת הדעת והוספה בקביעות עתים לתורה.

ובברכת חג הגאולה לכאנ"ש שיחיו.

ד'תתקכח

מו"ה דניאל: חסקינד, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ז א'תתקס.

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'תשסט, ובהנסמן בהערות שם.