ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקכט

ב"ה, י"א כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק ויצא עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ת"ח על הטרחה במסירת המכתב להרה"ג כו' ווייס שי' ובודאי הראה לו או גם נתן העתקת המכתבים הקודמים אף שאינו מזכיר עד"ז בפירוש.

נעם לי לקרות במכתבו שמתכוננים לחוג יום הבהיר הוא י"ט כסלו הבע"ל וגם יו"ד כסלו, ויה"ר שתומשך ההתעוררות על כל השנה כולה, ובפרט שיומא קגרים שהוא ר"ה לחסידות ועניני' והפנימיות פועל גם על החיצוניות, שהרי ישראל נק' בשם צבי (ש"ב א, יט), וע"פ דרז"ל סוף כתובות.

במה שמדייק בשינוי הלשון בסידור אשר קודם תפלת עננו כתוב בת"צ ובשמע קולנו בתענית סתם, צ"ע כוונתו, שהרי אי אפשר לכתוב אחרת, שקודם עננו הוא דוקא בת"צ ובשמע קולנו הוא בכל מיני תענית, ואין כאן יתור או שינוי לשון וכה"ג.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון, ובטח יזכה בתוכנו גם את הרבים וברבים יהיו עמדו.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט בכל הנ"ל.

ד'תתקכט

מו"ה יצחק: דובאוו, מנטשסטר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שיג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'כח.

המכתב להרה"ג: יצחק יעקב ווייס בעל המנחת יצחק. ומתוכן הדברים נראית הכוונה שהראה לו מכתב כאד"ש אל מוהר"י דובאוו בהלכה.