ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקלא

ב"ה, י"ב כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד כסלו, יום גאולת אדמו"ר האמצעי וגאולת החסידים.

לפלא על שאלתו באם ישתתף בחגיגת הכניסה למשרתו של רב קונסרבטיבי, ובודאי למותר להאריך אודות תנועות הקונסרבטיבים שזהו כפירה באלקי ישראל ובתורתו, וכמבואר ברמב"ם ופוסקים ונתפרסם לאחרונה ע"י האיסור הידוע, ואין כאן המקום להכפיל עוד הפעם מה שכתבתי במכתבי עד"ז שבודאי קרא אותו.

והנה באם אנשים מישראל אשר רובם הם בחסרון ידיעה מבהיל בהנוגע לתנועה זו ועניני' ומביאים איש ומכתירים אותו להיות הפוסק שלהם, היפך הכתוב בשו"ע והיפך בעיקרי הדת, אשר פשוט שזהו ענין שצריך לעורר צער עמוק בלב כל אחד מישראל המאמינים והחרדים לדבר ה', אשר לא די שעושים ענינים לתאבון ובשעת מעשה יודעים שעושים עבירה ואחרי מילוי התאוה מתעוררים ברגשי חרטה, אלא עוד מוסיפים בזה לחדש חדשה נגד ה' ותורתו ר"ל, וכותב מכתב לשאול האם גם הוא ישמח בשמחתם שעלה רצונם בידם להכתיר הנ"ל או שישתמט מלהשתתף בשמחה זו.

ומובן שלכל הנ"ל אין נוגע הנהגה הפרטית של הראבאי בעניני תורה ומצות, אבל הרי אין כאן השאלה בהנוגע להנהגת איש פרטי או להנהגת כמה עשיריות יחידים, אלא לחינוך במשרה ע"מ שיהי' קבוץ קונסרבטיבי ומנהיג אשר יוליכם בדרך זו.

ונוסף על כל הנ"ל מענין, אשר כנראה ממכתבו מתכוננים לערוך השמחה בליל י"ט כסלו, אשר כלשון רבוה"ק זה היום תחלת מעשיך, שלימות הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ להמשיך גילוי אור פנימיות תורתנו הקדושה כו' בחי' עומק ופנימיות תורת ה' ומצות ה' מבחי' פנימיות ועצמות אוא"ס ב"ה שיאיר בפנימיות נפשנו, אשר בודאי כל מלה מדוייקת בזה, ויצייר לו שני הענינים שבלילה זה תמים עומד ומקיים את הנ"ל בפועל (אף שהגילוי מזה יהי' רק לעתיד, וכמבואר בכ"מ) או ג"כ בלילה זה ציור ההפכי אשר מי שהי' פעם תמים משתתף בשמחה שמקימים קהלה על יסודי כפירה, ומשמיע תהלות ותשבחות ומחזיק את ידם.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל ז"ע ובודאי יזכה בתוכנו גם את הרבים, ויה"ר אשר המבואר בכמה שיחות שבתורת החסידות נמצאות עצות לכל התחבולות וערמומיות של היצה"ר ינצלם על ספיקות בדקות דדקות של הרע, ולא על ענינים מבהילים כהנ"ל.

בברכה לבשו"ט ובברכת חג הגאולה ובקשר ליום הולדתו - לשנת הצלחה בגו"ר בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

ד'תתקלא

האיסור הידוע: דלעיל חי"ב אגרת ד'קסב. וראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'שו, ובהנסמן בהערות שם.

כלשון רבוה"ק: אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"א אגרת קי.