ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקלב

ב"ה, י"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה יעקב שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, הנה המצב אינו רציני יותר מאשר הי' לפני כמה חדשים ואפשר גם שנים, ובהנוגע להעתקת מקום ביחס עם הפחד (שאין לו יסוד) אין אתנו יודע עד מה איזה מקום נשמר יותר, ובכלל הרי שומר ישראל לא ינום ולא יישן ומשגיח כל כאו"א בעינא פקיחא, ולכן אין להבהיל את עצמו גם לא אחרים ולהתעסק בתפקידו הפנימי והנפשי להיות נרות להאיר, וכמדובר בע"פ ובכתובים כ"פ.

בודאי מתכוננים לנצל את יום הבהיר י"ט כסלו הבע"ל וכן ימי החנוכה באופן הכי טוב ואפשרי להצפת המעינות חוצה ולהפצת היהדות בכלל, והשי"ת יצליחם.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט.

ד'תתקלב

מו"ה יעקב שי': גנזבורג, מילנו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תתפט, ובהנסמן בהערות שם.

המצב: פחד המלחמה. ראה גם לקמן אגרת ד'תתקפב.