ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקלד

ב"ה, י"א כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל הפ"כ, מישיבת ההנהלה, מיום כ' מ"ח הוא יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וידוע מרז"ל אשר ביום ההולדת מזלו גובר, ורועה ישראל ענינו הוא אשר צאן מרעיתו יהיו כל עניניהם בטוב בכל הפרטים וככל האפשרי, אלא שבכדי שלא יהי' נהמא דכסופא, כי הרי צדיקים דומים לבוראם, ניתנה בחירה חפשית לכל אלו שגם הם ישתפו פעולה בענינים אלו, אף שלפעמים תכופות מספיקה ג"כ פעולה ע"ד המסופר במדרש שה"ש בתחלתו "ובלבד שתתן ידך עמנו", אף שלא הי' בערך כובד האבן שהיד תעלה את האבן, ובכ"ז נתעלה האבן לירושלים. עיי"ש, ובקהלת רבה בתחלתו.

ויהי רצון שהימים האלו דחדש כסלו, יעמדו להם להביא את כל הנ"ל במעשה בפועל, כי המעשה הוא העיקר, וכמבואר בכ"מ בשיחות רבותינו נשיאינו הק' בענין דאין חכם כבעל נסיון ואשר מכל ענין של חסידות צ"ל בכן, וק"ל.

המחכה והמצפה לבשו"ט ומפורטות בכל הנ"ל ובברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן

המכ' בצירוף החלטות הועד להפצת המעינות נתקבל.

אתענין לדעת ע"ד בני אנ"ש שי' בגיל החינוך - הלומדים הם במוסדות חינוך חב"ד? - והרי במיוחד שורה בהם ברכת נשיאינו הק' ורוחם - (וע"י יסוד... הרי סרה גם האמתלא דמניעת ריחוק המקום). ואלו שלע"ע לא עשו עדיין כנ"ל - מהו הטעם האמיתי ע"ז.

לאחרי החתימה נתקבל הפ"כ ומכ' - דחוף - מי"ט מ"ח! וחותם הבי' דואר י"ב כסלו!

ד'תתקלד

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ו ע' 206 חלקה בחכ"ב ע' 417 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

*) מדובר בזה בשו"ת חדות יעקב מייזלש ח"ב. שו"ת אחיעזר ח"ג סכ"ד (ושם מציין לערוך לנר יבמות עו. דברי מלכיאל ח"א. דברי אליהו סכ"א. תורת מרדכי). שו"ת מהר"ש מראדאמישל ח"ו. שדי חמד פאת השדה לאסיפת דינים מע' אישות סי"ג. צפנת פענח (להגאון מראגצוב) ספ"ט וסקי"ג.