ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקלה

ב"ה, י"ד כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' כסלו, בו כותב אשר הרופא חפץ לעשות לו בדיקה מסוימת, וי"א שאסור לעדות בדיקה זו ע"פ שו"ע.

והנה כשידבר עם רופא מומחה במקצוע יוודע לו שבדיקה זו היא לא לשם ידיעה בעלמא אלא שבתוצאות הבדיקה תלוים אופני הטפול, ולכן יש רבנים* מורי הוראה בישראל מתירים לעשותה, במקרים מסוימים, אלא שכיון שישנם כמה אופנים בבדיקה, מתחילים באופן הכי קל ע"פ שו"ע, ויבקש את הרופא המטפל, לבאר לו לרב מורה הוראה אשר בסביבתו אופני הבדיקה, וייעץ לו באיזה מהם להתחיל.

בעת רצון יזכיר הו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב ממילוי משאלות לבבם לטובה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתקלה

אופנים בבדיקה: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תקנז, ובהנסמן בהערות שם.