ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקלח

ב"ה, ט"ו כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתבו מעש"ק תולדות שנתארך קצת דרך הילוכו, ונעם לי לקרות בו אשר נסתדר ענין המשכורת שסידור ענין הפרס מגדיל האפשריות דלימוד ומעשה שלא עמלק"פ, ובאמת אין נוגע בזה כ"כ גודל כמות המשכורת אלא היסח הדעת מהדאגות שנעשה אז בקל יותר ומובן זה גם מדברי הרמב"ם בהנוגע לימות המשיח שהוא בכדי שימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה כי יהיו פנוים בתורה בחכמתה, אף שבענינים גשמים ביום ההוא יחי' איש עגלת בקר גו', וכדרז"ל סנה' צד, ב.

מוסג"פ קונטרס שהו"ל ובטח יזכה בתוכנו את הרבנים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה לבשו"ט.

נ. ב.

בודאי ישתתף בהתועדות דיום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופדות נפשנו, ויוסיף בעניני הפצת המעינות (עד שיגיעו גם) חוצה. וידועה דעת הרמב"ם (מקואות ט, ט): הי' יוצא חוץ לבריכה אז דווקא דין מעין לו לטהר בזוחלין ובכ"ש. וכבר נודע דבר משנה בכגון דא ואין אתה בן חורין להפטר ממנה ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ד'תתקלח

וידועה דעת הרמב"ם: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תקצ, ובהנסמן בהערות שם.