ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקמ

ב"ה, ט"ו כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה סעדי'

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' כסלו, ולפלא שאינו מזכיר ע"ד ההכנות להתועדות ביו"ד כסלו, יום גאולת אדמו"ר האמצעי, שאפילו במחנו עתה אפשר למצוא אותיות מסבירות עניני תורת החסידות, ובמילא גם אותיות מאירות לפי הבנת והשגת תושבי בנ"י של מקום, ועאכו"כ ביום הבהיר הוא יום י"ט כסלו אשר גאולתנו ופדות נפשנו ניתן לנו העצם וגם ההתפשטות, וכלשון אגה"ק הידוע; והרי במחנו וסביבתו זכה הוא להיות הצנור על ידו צריכים המעינות להתפשט בכל מקום ופנה, וכלשון הידוע, יפוצו מעינותיך חוצה, וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו בודאי ניתנו לו הכחות והאפשריות על זה, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, ואחכה לבשו"ט.

הקונטרס ד"ה מים רבים בטח כבר הגיעו.

בברכת הגאולה ולבשו"ט בכל האמור וכן מבריאות כל ב"ב שיחיו.

נ. ב.

אם יש מבין תלמידי צפרו כאלו שנכנסים בחוג מקבלי מעות חנוכה בודאי יחלק להם בשמי, וינצל את ההזדמנות לבארם מעניני חנוכה ע"פ תורת החסידות, ומהנכון שבכל מוסדות אהלי"י אשר במרוקה יהי' הסכום אחד.

ד'תתקמ

מו"ה סעדי': ליברוב, צפרו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שכח, ובהנסמן בהערות שם.

מעות חנוכה: ראה גם לעיל אגרת ד'תתצז, ובהנסמן בהערות שם.