ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקמא

ב"ה, ט"ו כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

האברך רפאל פנחס שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' כסלו, נעם לי לקרות בו מפעולותיו הטובות בהפצת היהדות והחסידות ועניני', ובודאי לא יסתפק בהנעשה עד עתה, ואדרבה זה יעורר בו תוספת כח ואומץ להוסיף בפעולות אלו מוסיף והולך, וכהלימוד דימי חנוכה הבע"ל שמוסיפין והולכין ומאירין גם את החוץ וחשכת הלילה, שהרי מצותה משתשקע החמה ועל פתח ביתו מבחוץ.

ולשאלתו אודות זמן הדלקת נר חנוכה, מנהגנו הוא להדליק בין מנחה למעריב (אלא שבאם לא הדליק אז מדליק לאחר זה).

בודאי גם לעצמו מוסיף בקביעות עתים לתורה בנגלה ובחסידות, והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תתקמא

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 537 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

האברך רפאל פנחס: גולדשטיין, ירושלים.