ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקמב

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' כסלו, הוא חדש הנסים והגאולה, בו שואל באיזה לימוד דא"ח יוסיף.

והנה בכלל ע"ז קאי מאמר רז"ל לעולם ילמוד אדם במקום שלבו חפץ, ומהנכון שיהי' קשור זה עם הזמן, כוונתי לפתגם רבנו הזקן, מען דארף לעבען מי דער צייט, שפירושו עם הסדרה של השבוע (כמבואר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע). ועד"ז קשור בימי הסגולה והימים טובים שבזמן זה, ויש להוסיף על זה ג"כ השיעור תניא הנלמד ומאמרי דא"ח הנדפסים בזמנים אלו.

בודאי ינצלו ימי הסגולה דימי חדש כסלו בכלל ויום הבהיר י"ט כסלו ביחוד.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר