ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקמג

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' כסלו, הוא חדש הנסים והגאולה, ומצער מה שכנראה מהתחלת מכתבו נחלש מרץ שלו בענין הפצת המעינות חוצה ע"י הפצת ספרי חסידות, ומה שכותב שהזמן גרמא, הרי אדרבה, מאורעות הזמן צריכים לעורר תוספת אומץ בכל עניני אילנא דחיי, שאין שם אחיזה כלל לצד שכנגד, שבמילא מובן שאין שם גלות וכו' וק"ל.

ויה"ר שמלות אלו אף כי מעטות בכמות יפעלו מתאים להענין וערכו, ולא רק בעצמו יוסיף בהאמור, אלא מתוך התלהבות בחום ואור חסידותי ישפיע גם על אחרים בכגון דא, מתאים לענינו, ע"י הפצת ספרים והפצת דברים והפצת מעשים, והשי"ת יצליחו וביחוד שהזמן גרמא יו"ד וי"ט כסלו וימי חנוכה הבע"ל.

בברכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור.

ד'תתקמג

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 518.

מאורעות הזמן: ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם.