ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תתקמה

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מיכאל יהודא ארי' ליב שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שלו בעתו וכן עתה מכתבו מג' כסלו מבשר טוב משלום כל אנ"ש שי'.

תקותי חזקה שלמרות כל הספקות שבטח ישנם אצלם בענין, ינצלו ימי הסגולה דחדש כסלו בכלל וביחוד יום הבהיר י"ט כסלו גאולתנו ופשות נפשנו לחזק כל עניני הפצת המעינות חוצה, וכוונתי אליו ביחוד כמו לכל או"א מאנ"ש ביחוד בתוך כללות אנ"ש, בורא עולם ומנהיגו, ויה"ר אשר בקרוב ממש יקוים יעודו של בורא עולם ומנהיגו, וכלשון הרמב"ם שיהיו ישראל יושבין לבטח, ינוחו ממלכיות וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה כו', כי מלאה הארץ דיעה את הוי' וגו', והסירותי את לב האבן מבשרכם וכו', וכמו שהאריך בספרו יד החזקה, וע"פ הידוע אשר כל הפרטים שבתורה תורה הם גם בזה הוראה מה שביאר הרמב"ם דברים אלו בהלכות תשובה ובהלכות מלכים בסיום וחתימת הספר משנה תורה, וק"ל.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט ומפורטות מהנעשה את כאו"א מאנ"ש שליט"א וביחוד תושבי הכפר חב"ד אשר שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם.

בברכה להצלחה בהנ"ל.

ד'תתקמה

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 257 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרה"ח.. הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשעה, ובהנסמן בהערות שם.

הספיקות שבטח ישנם: אם תקופת המלחמה בסיני (ראה לעיל אגרת ד'תתצ, ובהנסמן בהערות שם) מתאימה להתעסקות בהפצת המעיינות.